Chào mừng thành lập ngành 77 năm
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Ngày 31/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021, mã số TNMT.2021.01.10, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là chủ nhiệm đề tài.
Chào mừng thành lập ngành 77 năm

Hội thảo Tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020

Thứ tư - 23/12/2020 23:03 448 0
Chiều 22/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ ứng phó với Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020.
Hội thảo Tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ ứng phó với Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020.
Hội thảo Tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ ứng phó với Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020.
Chiều 22/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ ứng phó với Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Minh và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo.
Tham gia Hội thảo có đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện các địa phương, các Viện nghiên cứu, trường Đại học, các chủ nhiệm đề tài cấp quốc gia của Chương trình và các nhà khoa học tham gia thực hiện Chương trình.
 
Toàn cảnh hội thảo
Theo báo cáo tổng kết Chương trình, để triển khai thực hiện Chương trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan phê duyệt và quyết định triển khai thực hiện 43 đề tài cấp quốc gia. Kết quả nghiên cứu của các đề tài đã hoàn thành được 03 mục tiêu và 04 nội dung của Chương trình, gồm các nội dung về: ứng phó với BĐKH; quản lý tài nguyên và môi trường; nghiên cứu cơ sở khoa học đối với những vấn đề có tính tổng hợp, liên ngành và liên vùng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường; lựa chọn và hỗ trợ chuyển giao các kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ chương trình, mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015”.
Tham gia thực hiện nội dung “Quản lý tài nguyên và môi trường” của Chương trình, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã chủ trì thực hiện 02 đề tài cấp quốc gia:
1. Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới phương pháp luận và ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, bền vững”, mã số đề tài BĐKH.09/16-20 do TS. Nguyễn Đắc Nhẫn làm chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu của đề tài BĐKH.09/16-20 gồm:
Mục tiêu chung: Đổi mới phương pháp luận trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nâng cao chất lượng của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát huy được vai trò, vị trí của quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch nền, vừa mang tính tích hợp, vừa mang tính điều phối đất đai cho các ngành, lĩnh vực nhằm sử dụng tài nguyên đất đai đầy đủ, hiệu quả và bền vững, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
Mục tiêu cụ thể:
- Cung cấp cơ sở khoa học trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước;
- Đánh giá thực trạng việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và việc tổ chức thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp;
- Đề xuất đổi mới phương pháp luận trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (cách tiếp cận; căn cứ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khả năng liên kết vùng; trình tự, nội dung, phương pháp; các chỉ tiêu sử dụng đất, đánh giá hiệu quả, công bố công khai);
- Ứng dụng công nghệ trong lập quy hoạch sử dụng đất (xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất tối ưu thông qua các tiêu chí đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường có tính đến các tác động của biến đổi khí hậu).
2. Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn đề xuất mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam”, mã số đề tài BĐKH.35/16-20  do TS. Thái Thị Quỳnh Như làm chủ nhiệm đề tài. Mục tiêu của đề tài BĐKH.35/16-20 gồm:
Mục tiêu chung: Hoàn thiện mô hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, tạo cơ chế sử dụng đất ổn định, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ cao, tăng sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế hướng tới một nền nông nghiệp chất lượng, nâng cao giá trị kinh tế đất, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phát triển bền vững.
Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn đề xuất mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam.
- Đánh giá thực trạng sử dụng đất tập trung quy mô lớn, hiệu quả, bền vững tại các vùng kinh tế trong cả nước và khả năng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
- Đề xuất mô hình và đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các mô hình theo hướng sử dụng đất tập trung, quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
- Lượng giá được các giá trị về kinh tế, xã hội, môi trường khi sử dụng đất tập trung.
Chương trình đã chuyển giao các kết qủa nghiên của các đề tài cho các bên liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả của Chương trình nói riêng và khoa học công nghệ nói chung phục vụ ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Cùng với đó, Chương trình, đã giới thiệu các kết quả, sản phẩm của đề tài rộng rãi trong nước và quốc tế thông qua công bố 77 bài báo quốc tế có chỉ số ISI hoặc Scopus; 156 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước và xuất bản 12 sách chuyên khảo, tạo cơ hội phát triển hợp tác trong và ngoài nước. Chương trình đã góp phần phát triển nguồn nhân lực về ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và môi trường thông qua đào tạo 99 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 48 tiến sĩ.
Riêng 02 đề tài cấp quốc gia do Viện Nghiên cứu quản lý đất đai chủ trì thực hiện (BĐKH.09/16-20 và BĐKH.35/16-20) đã công bố 07 bài báo, trong đó có 01 bài báo quốc tế có chỉ số ISI và 06 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước; góp phần đào tạo 04 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 02 tiến sĩ.

Hà Thanh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây