Chào mừng thành lập ngành 77 năm
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Ngày 31/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021, mã số TNMT.2021.01.10, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là chủ nhiệm đề tài.
Chào mừng thành lập ngành 77 năm

Hội thảo lấy ý kiến cho nội dung đề xuất đóng góp của đề tài phục vụ sửa đổi Luật đất đai 2013

Thứ hai - 04/04/2022 10:45 576 0
Ngày 30/3/2022, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về nội dung đề xuất của các đề tài do Viện chủ trì thực hiện phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai 2013
Hội thảo lấy ý kiến cho nội dung đề xuất đóng góp của đề tài phục vụ sửa đổi Luật đất đai 2013

Viện Nghiên cứu quản lý đất đai được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao chủ trì thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ phục vụ sửa đổi Luật Đất đai 2013, gồm:
- Đề tài TNMT.2021.01.06 - Nghiên cứu đề xuất định hướng đổi mới, hoàn thiện cấu trúc của Luật Đất đai nhằm sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và tiến tới xây dựng Bộ Luật Đất đai; chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Tuyến.
- Đề tài TNMT.2021.01.07 - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất hoàn thiện quy định về phân loại đất và chế độ quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng nhằm phục vụ sửa đổi Luật đất đai năm 2013; chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Thị Vân Anh.
- Đề tài TNMT.2021.01.10 - Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đắc Nhẫn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Minh Ngân tại cuộc họp ngày 27 tháng 12 năm 2021 về việc tổ chức thảo luận giữa các nhà nghiên cứu và cơ quan thường trực soạn thảo Luật Đất đai sửa đổi, nhằm trao đổi, phản biện, tiếp thu các ý kiến đề xuất đóng góp sửa đổi Luật Đất đai của các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực đất đai đề xuất.
Ngày 30/3/2022, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về nội dung đề xuất của các đề tài phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai 2013. Chủ trì hội thảo ThS. Lê Gia Chinh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai. Tham gia Hội thảo có đại diện các đơn vị nhận chuyển giao kết quả nghiên cứu của đề tài, gồm: Cục Quy hoạch đất đai, Vụ Chính sách và Pháp chế của Tổng cục Quản lý đất đai; các cơ quan, đơn vị có liên quan, như: Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Quản lý đất đai; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Hội Khoa học đất Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; các thành viên trong Hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai.
Toàn cảnh Hội thảo
 
Các điểm cầu trực tuyến tham gia Hội thảo

Tại buổi hội thảo, các chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo nội dung đề xuất của các đề tài phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai 2013, cụ thể:
1. Đối với đề tài: “Nghiên cứu đề xuất định hướng đổi mới, hoàn thiện cấu trúc của luật đất đai nhằm sửa đổi luật đất đai năm 2013 và tiến tới xây dựng bộ luật đất đai” do ThS. Nguyễn Ngọc Tuyếnlàm chủ nhiệm; với mục tiêu: Xác định cơ sở khoa học xây dựng khung cấu trúc Luật Đất đai; đề xuất hoàn thiện khung cấu trúc của Luật Đất đai 2013 và đề xuất khung cấu trúc dự kiến của Bộ Luật Đất đai, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu, đánh giá mối quan hệ hữu cơ giữa Luật Đất đai hiện hành và các đạo luật có liên quan; đề xuất bổ sung các quan hệ xã hội cần điều chỉnh trong Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Luật Đất đai; dự thảo khung cấu trúc của Luật Đất đai (sửa đổi)khung cấu trúc của Bộ Luật Đất đai.
2. Đối với đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất hoàn thiện quy định về phân loại đất và chế độ quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng nhằm phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm 2013” do ThS. Hoàng Thị Vân Anh làm chủ nhiệm; với mục tiêu: Xác định cơ sở khoa học của việc phân loại đất phục vụ cho việc quản lý và sử dụng đất phù hợp trong giai đoạn hiện nay; đề xuất hoàn thiện hệ thống phân loại đất và những quy định chung về chế độ quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng việc quản lý, sử dụng các loại đất theo hệ thống phân loại đất hiện hành và thực trạng quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng; đề xuất hoàn thiện quy định về hệ thống phân loại đất (theo 3 phương án) và quy định về chế độ quản lý, sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình đa năng  phục vụ sửa đổi pháp luật đất đai.
3. Đối với đề tài: Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Mã số đề tài” do TS. Nguyễn Đắc Nhẫn làm chủ nhiệm; với mục tiêu đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất nhằm điều chỉnh các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộngphục vụ việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất tiêu chí, điều kiện thu hồi đất nhằm điều chỉnh các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư, phục vụ việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, trong đó:
- Đề xuất phân loại dự án để xác định các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phải thu hồi đất theo 2 cách: (1) Phân loại dự án theo thẩm quyền quyết định thực hiện dự án; (2) Phân loại dự án theo tính chất của dự án.
- Đề xuất các tiêu chí, điều kiện (chung và riêng) đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phải thu hồi đất theo từng loại dự án với 2 cách phân loại trên.
 
TS. Nguyễn Đình Bồng - Hội Khoa học đất Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
 
 PGS.TS Trần Trọng Phương - Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
 
Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung đề xuất, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu tham dự hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến. Các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài và cộng sự, mặc dù thời gian nghiên cứu ngắn (từ giữa và cuối năm 2021) nhưng các đề tài đã có những đề xuất bước đầu đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu; bên cạnh đó, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu tham dự hội thảo đã phát biểu đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung đề xuất của các đề tài, phục vụ thiết thực cho việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành sau khi Luật Đất đai sửa đổi được ban hành.
Kết thúc Hội thảo, chủ nhiệm các đề tài đã cám ơn về sự giúp đỡ, phối hợp và đồng hành, chia xẻ của cơ quan chủ trì thực hiện đề tài; sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu; đồng thời chủ nhiệm các đề tài phát biểu sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu, hoàn thiện nội dung đề xuất của các đề tài phục vụ thiết thực cho việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 để gửi Viện Nghiên cứu quản lý đất đai - Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai sớm nhất, kịp thời phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.
Minh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây