Chào mừng thành lập ngành 77 năm
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Ngày 31/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021, mã số TNMT.2021.01.10, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là chủ nhiệm đề tài.
Chào mừng thành lập ngành 77 năm

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai

Chủ nhật - 16/01/2022 22:35 467 0
Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2022 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến)
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2022 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (bằng hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến). Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn; tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.
 
Viện trưởng Nguyễn Đắc Nhẫn phát biểu khai mạc Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Đắc Nhẫn chia sẻ, năm 2021 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai có nhiều biến động, thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự; gặp nhiều khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai; sự phối hợp của các đơn vị trong Tổng cục; sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo Viện; sự nhiệt huyết, cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện, Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; cơ cấu tổ chức, nhân sự dần được ổn định. 
Điểm nhấn trong công tác năm 2021 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; khai thác được các công trình, dự án trong hoạt động tư vấn, dịch vụ, bảo đảm việc làm và thu nhập cho toàn thể viên chức và người lao động của Viện.
Năm 2021, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai được giao quản lý 04 đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ cấp Bộ (trong đó có 01 đề tài năm 2018 chuyển tiếp, 03 đề tài mở mới năm 2021). Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ được tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ theo thuyết minh và hợp đồng được phê duyệt.
Đối với nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Đất đai đã tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ 05 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 đã được Tổng cục phê duyệt từ đầu năm, đến nay đang trình được Tổng cục đánh giá nghiệm thu sản phẩm theo quy định. Các nhiệm vụ thường xuyên gồm:
- Nhiệm vụ 1: Quản lý khoa học, công nghệ; nhiệm vụ thường xuyên và thông tin khoa học, công nghệ năm 2021 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai;
- Nhiệm vụ 2: Quản lý tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; hành chính, quản trị năm 2021 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai;
- Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất mô hình tổ chức bộ máy văn phòng đăng ký đất đai;
- Nhiệm vụ 4: Đánh giá thực trạng giá đất ở tại đô thị và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài chính về đất đai;
- Nhiệm vụ 5: Đánh giá thực trạng và đề xuất sửa đổi một số quy định về bồi thường, hỗ trợ trong việc thu hồi và chuyển mục đích đất lúa sang đất phi nông nghiệp tại đô thị.
Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn của Tổng cục, trong năm 2021, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập thể lãnh đạo cùng cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Viện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời phối hợp chặt ch với các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Các nhiệm vụ khoa học - công nghệ được Viện tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch, kinh phí được giao năm 2021; Các dự án, nhiệm vụ chuyên môn mặc dù gặp một số khó khăn nhưng Viện đã cố gắng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao; Công tác tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; hành chính, quản trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ, Tổng cục và các Vụ chức năng có liên quan; Chế độ giao ban, báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xây dựng kế hoạch được đảm bảo theo đúng quy định.
Bên cạnh những thành tích đáng khích lệ đã đạt được năm 2021 Viện vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, hạn chế, như:
- Về cơ cấu tổ chức của Viện chưa được kiện toàn bộ máy (đặc biệt lãnh đạo cấp phòng); số lượng biên chế viên chức còn thiếu so với Đề án vị trí việc làm đã được Bộ và Tổng cục phê duyệt (Đề án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt danh mục VTVL tại Quyết định số 2398/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 7 năm 2018 và được Tổng cục Quản lý đất đai phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực VTVL tại Quyết định số 475/QĐ-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 12 năm 2018).
- Về kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 được giao không đủ cho 100% viên chức. Do vậy, Viện gặp nhiều khó khăn trong việc chi trả lương cũng như các chế độ, chính sách khác cho viên chức và người lao động, ảnh hưởng lớn đến khối lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc.
- Một số nhiệm vụ phải điều chỉnh kéo dài thời gian và kinh phí thực hiện sang năm 2022 do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài như Dự án “Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm, phân tích tài nguyên đất của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai” và dự án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất”. Do đó ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ, khối lượng công việc, dẫn đến việc chi trả tiền lương, tiền đóng bảo hiểm và các chế độ khác cho viên chức và người lao động gặp nhiều khó khăn.
Để khắc phục những khó khăn, hạn chế của năm 2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Đất đai đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, trong đó một số chỉ tiêu cụ thể như:
- Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Viện; sắp xếp bố trí viên chức và người lao động làm việc phù hợp với từng vị trí việc làm. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan.
- Triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; các dự án, nhiệm vụ chuyên môn; đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ;
- Tăng cường, chủ động phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan trung ương, địa phương có liên quan trong việc tìm kiếm khai thác các dự án phù hợp nhằm vừa giúp các địa phương, vừa tăng thêm việc làm và thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn biểu dương và đánh giá cao các thành tích của Viện đã đạt được trong năm 2021, Phó Tổng Cục trưởng cũng lưu ý một số nội dung Viện cần tập trung triển khai có hiệu quả hơn nữa trong năm tới như cần chủ động nâng cao chất lượng công tác công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ.
 
Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Đắc Nhẫn cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 đạt kết quả cao. Năm 2022, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trên tất cả các mặt từ nghiên cứu khoa học, triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện các công trình, dự án đến các lĩnh vực hoạt động tư vấn nhằm phát triển, nâng cao vị thế của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai tương xứng với vai trò của một đơn vị đầu tàu của ngành trong hoạt động khoa học - công nghệ, cải thiện và từng bước nâng cao đời sống của toàn thể viên chức, người lao động trong Viện./.
Minh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây