Chào mừng thành lập ngành 77 năm
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Ngày 31/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021, mã số TNMT.2021.01.10, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là chủ nhiệm đề tài.
Chào mừng thành lập ngành 77 năm

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai

Thứ ba - 26/01/2021 01:56 745 0
Thực hiện chương trình công tác năm, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn là Chủ tịch Hội đồng
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
Thực hiện chương trình công tác năm, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai. Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn - Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng tham dự gồm: ông Lưu Văn Năng - Phó Chủ tịch Hội đồng, ông Lâm Minh Cử - Ủy viên, bà Tôn Tích Lan Giao - Ủy viên, ông Trần Duy Hạnh - Ủy viên, ông Nguyễn Quốc Anh - Ủy viên Thư ký. Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai Nguyễn Đắc Nhẫn và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện, các Chủ nhiệm nhiệm vụ cùng tham dự và báo cáo trước Hội đồng.
Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn – Chủ tịch HĐ điều hành cuộc họp
 
Viện trưởng Nguyễn Đắc Nhẫn phát biểu ý kiến
 
Hồ sơ nghiệm thu và các sản phẩm các nhiệm vụ đầy đủ theo Thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt và tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BNTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Năm 2020 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai  được giao thực hiện 05 nhiệm vụ, gồm:
- Nhiệm vụ 1: Quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2020 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai;
- Nhiệm vụ 2: Xây dựng kế hoạch, quản lý và thông tin, hội thảo về khoa học và công nghệ năm 2020 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai;
- Nhiệm vụ 3: Đánh giá thực trạng thực hiện giá đất cụ thể trong việc tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp phục vụ mục đích xây dựng các khu đô thị mới;
- Nhiệm vụ 4: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng, kế hoạch phát triển ngành quản lý đất đai trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0;
- Nhiệm vụ 5: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất kế hoạch xây dựng, hoàn thiện các quy chuẩn, quy định kỹ thuật của ngành quản lý đất đai giai đoạn 2020-2025.
Bà Nguyễn Ngọc Anh Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Thông tin, Khoa học - Hợp tác quốc tế và các chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ. Các nhiệm vụ đã hoàn thành các sản phẩm, đáp ứng được tiến độ và mục tiêu của từng nhiệm vụ. Cùng với việc quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị; xây dựng kế hoạch, quản lý và thông tin, hội thảo về khoa học và công nghệ,  năm 2020 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã thực hiện một số nhiệm vụ theo chức năng góp phần vào việc đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách trong công tác quản lý sử dụng đất như: đánh giá thực trạng thực hiện giá đất cụ thể trong việc tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp phục vụ mục đích xây dựng các khu đô thị mới; đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng, kế hoạch phát triển ngành quản lý đất đai trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0; đề xuất kế hoạch xây dựng, hoàn thiện các quy chuẩn, quy định kỹ thuật của ngành quản lý đất đai giai đoạn 2020-2025.
- Về việc tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp phục vụ mục đích xây dựng các khu đô thị mới, Viện đã đề xuất: Cần quy định rõ phải áp dụng phương pháp thặng dư khi tính tiền bồi thường đất nông nghiệp phục vụ mục đích xây dựng các khu đô thị mới, có như vậy mới đảm bảo được hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất. Thực tế khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Hà Nội cho thấy, khi tính tiền bồi thường đất nông nghiệp phục vụ mục đích xây dựng các khu đô thị mới là rất đơn điệu và không chính xác vì chỉ dựa vào bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, có xu hướng thiên về các khoản hỗ trợ nhiều hơn. Việc xác định giá đất cụ thể này đã bỏ qua những thông tin quan trọng về quy hoạch sử dụng đất, về được phép chuyển mục đích sử dụng đất (khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở giá đất tăng lên hàng trăm lần), mà theo quy định hiện hành chỉ có phương pháp thặng dư mới hàm chứa nội dung này.
- Về định hướng, kế hoạch phát triển ngành quản lý đất đai trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Viện đã đề xuất một số định hướng và kế hoạch phát triển cụ thể gồm: Kiện toàn hệ thống ngành quản lý đất đai theo hướng hiện đại đặc biệt là kiện toàn hệ thống các văn phòng đăng ký đất đai một cấp theo một hệ thống thống nhất từ trung ương đến địa phương; Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai thống nhất, minh bạch tạo hành lang pháp lý đủ mạnh trong đó ưu tiên việc nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống chính sách, các quy trình, quy định kỹ thuật để quản lý sử dụng đất trong thời đại công nghệ số, nhằm kết nối, chia sẻ thông tin với các ngành khác đồng thời cung cấp dịch vụ các thông tin về đất đai cho các đối tượng sử dụng; Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai trong đó đến năm 2030, hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia đa mục tiêu, ứng dụng các phần mềm lưu trữ và tìm kiếm thông minh, sử dụng điện toán đám mây để chia sẻ dữ liệu; Tổ chức đào tạo, đào tạo lại về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai cho đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động từ trung ương đến địa phương để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong thời đại ứng dụng công nghệ 4.0
- Về kế hoạch xây dựng, hoàn thiện các quy chuẩn, quy định kỹ thuật của ngành quản lý đất đai giai đoạn 2020-2025, Viện đã đề xuất một số giải pháp và đề xuất danh mục, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm xây dựng quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai phù hợp với Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và trên cơ sở các quy định chung của Luật Đất đai; Rà soát, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cụ thể đối với từng hoạt động đo đạc lập bản đồ địa chính; điều tra, đánh giá đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng hệ thống thông tin đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Danh mục nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng, hoàn thiện quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai tập trung vào việc điều tra, đánh giá đất; xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ  sở dữ liệu đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Các thành viên Hội đồng đã nêu câu hỏi và được Chủ nhiệm nhiệm vụ trả lời, giải trình trước Hội đồng. Các thành viên Hội đồng đã trình bày báo cáo nhận xét, đánh giá về kết quả nghiên cứu và toàn bộ sản phẩm của các nhiệm vụ.
Ông Lưu Văn Năng - Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến
Ông Lâm Minh Cử - Ủy viên Hội đồng phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá
Ông Trần Duy Hạnh - Ủy viên Hội đồng phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá
Ông Lê Quốc Anh - Ủy viên Thư ký phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá
Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể các bộ, viên chức của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã hoàn thành các sản phẩm theo đúng tiến dộ, đảm bảo chất lượng. Hội đồng đã thảo luận thống nhất những điểm cần sửa chữa, bổ sung trong báo cáo tổng hợp, các sản phẩm của nhiệm vụ và đề nghị Viện hoàn thiện sản phẩm theo ý kiến của Hội đồng theo đúng quy định. Các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định; 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá, nghiệm thu xếp loại Đạt.
Minh Đức. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây