Chào mừng thành lập ngành 77 năm
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Ngày 31/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021, mã số TNMT.2021.01.10, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là chủ nhiệm đề tài.
Chào mừng thành lập ngành 77 năm

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Quốc gia

Thứ năm - 17/12/2020 03:18 518 0
Ngày 14/12/2020 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai tổ chức tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn đề xuất mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam”
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Quốc gia
Chiều ngày 14/12/2020 Viện Nghiên cứu quản lý đất đai tổ chức tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Quốc gia “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn đề xuất mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam”, mã số BĐKH.35/16-20, do TS. Thái Thị Quỳnh Như làm chủ nhiệm.
 
Toàn cảnh buổi họp Hội đồng
 
PGS.TS. Chu Văn Thỉnh là chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng gồm: TS. Ninh Minh Phương (PCT Hội đồng), ThS. Nguyễn Ngọc Anh (Ủy viên Thư ký HĐ), TS. Nguyễn Thị Hải Yến (Ủy viên PB), ThS. Đặng Đình Luyến (Ủy viên), PGS.TS. Mẫn Quang Huy (Ủy viên), TS. Hoàng Xuân Phương (Ủy viên). Tham dự Hội đồng có đại diện Văn phòng Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu, đại diện Tổng cục Quản lý đất đai, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai Nguyễn Đắc Nhẫn và các thành viên chính của Đề tài.
 
PGS.TS. Chu Văn Thỉnh - Chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp
 
Hồ sơ nghiệm thu đề tài đầy đủ theo Thuyết minh ĐT đã được phê duyệt và tuân thủ đúng quy định Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Sản phẩm của đề tài trình Hội đồng gồm:
a) Các báo cáo khoa học (SP dạng II):
- Báo cáo cơ sở khoa học về sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam;
- Báo cáo kết quả đánh giá thực trạng sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững tại các vùng kinh tế trọng điểm trong cả nước và khả năng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp;
- Hệ thống bản đồ đánh giá khả năng sử dụng đất của các mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam;
- Mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam; Kết quả thử nghiệm mô hình tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang;
- Bộ tiêu chí về quy mô sử dụng đất nông nghiệp tại các vùng kinh tế; Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình;
- Đề xuất 2 mô hình sử dụng đất (hợp tác sản xuất và cho thuê đất);
- Các đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến các mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng trọng điểm Việt Nam;
- Hệ thống thông tin, dữ liệu: về các kết quả nghiên cứu KH&CN của đề tài; kết quả điều tra, khảo sát; kết quả các hợp phần của đề tài; bộ số liệu tổng hợp, phụ lục;
-  Báo cáo khoa học tổng kết đề tài (bao gồm báo cáo chính và tóm tắt).
b) Các bài báo:
- Bài báo: “Thực trạng tích tụ, tập trung đất đai và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn;
- Bài báo: “Thực trạng các mô hình tập trung đất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam” đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bài báo: “Land Consolidation at the Household Level in the Red River Delta, Vietnam” đăng trên tạp chí Quốc tế Land - Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).
c) Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ và 02 thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đất đai tại trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
TS. Thái Thị Quỳnh Như - Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng
 
Chủ nhiệm đề tài TS. Thái Thị Quỳnh Như thay mặt Nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài.
Mục tiêu tổng quát của đề tài là hoàn thiện mô hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, tạo cơ chế sử dụng đất ổn định, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng công nghệ cao, tăng sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế hướng tới một nền nông nghiệp chất lượng, nâng cao giá trị kinh tế đất, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phát triển bền vững.
Mục tiêu cụ thể của đề tài gồm:
- Xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn đề xuất mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam;
- Đánh giá thực trạng sử dụng đất tập trung quy mô lớn, hiệu quả, bền vững tại các vùng kinh tế trong cả nước và khả năng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp;
- Đề xuất mô hình và đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các mô hình theo hướng sử dụng đất tập trung, quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp;
- Lượng giá được các giá trị về kinh tế, xã hội, môi trường khi sử dụng đất tập trung.
Nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu nêu trên, Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung nghiên cứu, gồm:
- Nghiên cứu cơ sở khoa học về sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, hiệu quả, bền vững đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam;
- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam;
- Nghiên cứu, đề xuất bộ tiêu chí về quy mô sử dụng đất nông nghiệp và bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam;
- Đề xuất mô hình sử dụng đất tập trung, quy mô lớn và đánh giá hiệu quả của các mô hình tại các vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam;
- Đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về sử dụng đất tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.
 
TS. Ninh Minh Phương (PCT Hội đồng) phát biểu ý kiến
 
Các thành viên Hội đồng đã nêu câu hỏi và được Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu trả lời, giải trình trước Hội đồng. Các thành viên Hội đồng đã trình bày báo cáo phản biện, nhận xét, đánh giá về kết quả nghiên cứu và toàn bộ sản phẩm của Đề tài.
 
ThS. Đặng Đình Luyến (Ủy viên PB) trình bày báo cáo phản biện
 
TS. Nguyễn Thị Hải Yến (Ủy viên PB) trình bày báo cáo phản biện
 
Các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá xếp loại kết quả thực hiện đề tài theo quy định; 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá, nghiệm thu xếp loại Đạt.
Hội đồng thống nhất những điểm cần sửa chữa, bổ sung hoàn thiện đối với báo cáo tổng hợp, các sản phẩm của đề tài và đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện Đề tài, Chủ nhiệm đề tài cùng nhóm nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia theo đúng quy định./.
 
                                                                             Minh Đức.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây