Chào mừng thành lập ngành 77 năm
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Ngày 31/10/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021, mã số TNMT.2021.01.10, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”, do Tiến sỹ Nguyễn Đắc Nhẫn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là chủ nhiệm đề tài.
Chào mừng thành lập ngành 77 năm

Giới thiệu chung


I. GIỚI THIỆU:
          Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, được thành lập năm 2008 theo Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008, sau là Quyết định số 21/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014 và nay là Quyết định số 02/2018/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai được quy định tại Quyết định số 884/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là tổ chức được hình thành và phát triển trên cơ sở sắp xếp, điều chuyển nguồn nhân lực nền tảng từ một số đơn vị của Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai, Viện Nghiên cứu Địa chính trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; là đơn vị có kinh nghiệm hoạt động chuyên môn lâu năm trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về đất đai, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đất đai; hoạt động tư vấn giúp các địa phương lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, kinh tế, tài chính đất đai…
Tư cách pháp nhân
- Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu quản lý đất đai.
- Tên giao dịch quốc tế: Research Institute Of Land Administration (viết tắt: RILA).
- Trụ sở cơ quan: Số 78/9 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại cơ quan: 024.36290536        Fax: 024.36290514
- Email: vncqldd@monre.gov.vn
- Website: RILA.gov.vn
Cơ quan chủ quản:      Tổng cục Quản lý đất đai

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Theo Quyết định số 884/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
2.1. Chức năng
Viện Nghiên cứu quản lý đất đai là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai nghiên cứu khoa học và công nghệ về quản lý, sử dụng đất đai; ứng dụng, chuyển giao và thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đất đai; thực hiện các hoạt động dịch vụ thuộc trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.
Viện Nghiên cứu quản lý đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ về quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình quốc gia về quản lý, sử dụng đất và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
3. Nghiên cứu phát triển nguồn lực kinh tế, tài chính đất đai.
4. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực đất đai theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi là Tổng cục trưởng).
5. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực đất đai theo phân công của Tổng cục trưởng.
6. Phân tích mẫu đất phục vụ nghiên cứu, quản lý nhà nước về đất đai.
7. Triển khai, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong quản lý, sử dụng đất đai.
8. Thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong quản lý, sử dụng đất đai theo quy định.
 9. Chủ trì, phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực đất đai theo phân công của Tổng cục trưởng.
10. Chủ trì, tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đất đai phân công của Tổng cục trưởng.
11. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về: Lập, điều chỉnh quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa, ô nhiễm đất; phân hạng đất nông nghiệp; phân tích mẫu đất; thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xác định giá đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; giám sát, kiểm tra, nghiệm thu và thẩm định công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai; các dịch vụ, tư vấn khác về lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính của Tổng cục Quản lý đất đai; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của Viện.
13. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản của thuộc Viện theo phân cấp của Tổng cục Quản lý đất đai và theo quy định của pháp luật; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Theo Quyết định số 884/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai có 06 đơn vị, gồm: 02 phòng chức năng, 03 phòng nghiên cứu khoa học và 01 đơn vị triển khai ứng dụng, được thể hiện qua sơ đồ sau:
 
http://rila.gov.vn/uploads/about/image_1.png

III. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai được quy định theo Giấy chứng nhận Khoa học và Công nghệ Số A-785 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp (Đăng ký lần thứ 3) ngày 29 tháng 7 năm 2020, cụ thể như sau:
- Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình quốc gia về quản lý, sử dụng đất và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Nghiên cứu phát triển nguồn lực kinh tế, tài chính đất đai; Nghiên cứu, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, chương trình, đề án, dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực đất đai; Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực đất đai.
- Triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ về quản lý đất đai.
- Dịch vụ KH&CN: Phân tích mẫu đất; Điều tra, đánh giá chất lượng đất, thoái hóa, ô nhiễm đất; Phân hạng đất; Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; Giám sát, kiểm tra nghiệm thu và thẩm định công trình liên quan đến đất đai; Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xác định giá đất.
- Thông tin, tư vấn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.
3.1. Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ:
Từ năm 2008 đến nay, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã và đang quản lý, trực tiếp triển khai thực hiện 61 đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ (2 đề tài cấp Nhà nước, 29 đề tài cấp Bộ và 30 đề tài cấp cơ sở). Kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ đã có những ứng dụng, đóng góp về luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn để xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực quản lý đất đai như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đánh giá tài nguyên đất; thống kê, kiểm kê đất đai; kinh tế và tài chính đất đai; hỗ trợ giúp các địa phương giải quyết một số vấn đề thực tiễn về quản lý, sử dụng đất đai. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện có thể chia thành các hướng nghiên cứu chính như sau:
1. Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai.
2. Nghiên cứu trong lĩnh vực điều tra cơ bản về đất đai, sử dụng đất bền vững.
3. Nghiên cứu trong lĩnh vực đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
4. Nghiên cứu trong lĩnh vực quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất.
5. Nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính đất đai, phát triển quỹ đất và định giá đất.
6. Nghiên cứu trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai.
7. Nghiên cứu trong lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
3.2. Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
Thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục Quản lý đất đai giao, trong năm 2019, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã thực hiện 05 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, cụ thể:
- Quản lý tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, hành chính, quản trị năm 2019 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai.
- Xây dựng kế hoạch, quản lý và thông tin, hội thảo về khoa học và công nghệ năm 2019 của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai.
- Đánh giá thực trạng công tác định giá đất đối với đất phi nông nghiệp phục vụ quản lý nhà nước về đất đai.
- Đánh giá việc áp dụng các phương pháp dự báo nhu cầu sử dụng đất phục vụ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, giao đất phục vụ mục đích sinh hoạt cộng đồng.
3.3. Hợp tác quốc tế
Trong những năm vừa qua, Viện đã liên kết, hợp tác nghiên cứu với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục quản lý đất đai trong công tác thực hiện các chương trình, dự án và đề tài Khoa học công nghệ nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý trong lĩnh vực quản lý đất đai nói riêng và tài nguyên môi trường nói chung. Đối với các tổ chức quốc tế, Viện đã (hoặc cử các chuyên gia) tham gia xây dựng thể chế hợp tác giữa Tổng cục Quản lý đất đai và Lantmateriet (Thụy Điển); dự án phát triển hệ thống địa chính tại 03 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam  (VLAP) theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục. Một số cán bộ của Viện tham gia vào các dự án hợp tác quốc tế về xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học của Việt Nam và lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất tại địa phương (NBSAP), hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn II (BCC).
IV. CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
Trong thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ được Tổng cục Quản lý đất đai giao, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã và đang triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể:
- Dự án Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách đất đai xây dựng khu dân cư vượt lũ tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long;
- Dự án Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện pháp luật đất đai phục vụ sửa đổi Luật đất đai 2003;
- Dự án Điều tra, đánh giá việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với một số công trình, dự án thủy điện triển khai trên địa bàn nhiều tỉnh;
- Dự án Điều tra xã hội học tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật tại các địa phương;
- Dự án Xây dựng Khung Chương trình điều tra, đánh giá thực trạng và dự báo biến động môi trường đất Việt Nam;
- Dự án Điều tra, đánh giá thực trạng môi trường đất vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung phục vụ quản lý sử dụng đất bền vững;
- Dự án Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng đến sự biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất trên toàn lãnh thổ Việt Nam, giai đoạn II thực hiện tại 02 vùng: Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ;
- Dự án Xây dựng mô hình và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong kiểm kê, thống kê đất đai; điều tra cơ bản đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giám sát đất chuyên trồng lúa nước;
- Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, trong đó xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa tại 08 tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định, Phú Yên;
- Dự án Thử nghiệm xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt, thực hiện tại huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định và huyện Lắk - tỉnh Đắk Lắk;
- Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương.
V. HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, DỊCH VỤ
Phát huy vai trò, vị thế, chức năng, nhiệm vụ của một đơn vị sự nghiệp công lập khoa học của ngành quản lý đất đai, Viện Nghiên cứu quản lý đất đai đã thực hiện nhiều hoạt động tư vấn, dịch vụ giúp các địa phương, các bộ ngành. Một số hoạt động tư vấn, dịch vụ nổi bật của Viện trong thời gian qua tập trung vào các lĩnh vực bao gồm:
- Lập, điều chỉnh quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa, ô nhiễm đất;
- Thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- Đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
- Thẩm định, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các sản phẩm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất.

Quyết định số 02/2018/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 884/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai

Giấy chứng nhận Đăng ký Hoạt động Khoa học và Công nghệ của Viện Nghiên cứu quản lý đất đai
 


 

  Ý kiến bạn đọc

Thi đua yêu nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây